تک نوازی تار


جلیل شهناز

1   موسیقی شماره یک ...

Size: 3.3 Mb 
  ..........  Download
----------------------------

2   موسیقی شماره دو ...

Size: 1.4 Mb
   ..........  Download
----------------------------

3   موسیقی شماره سه ...

Size: 4.3 Mb
   ..........  Download
----------------------------

4  موسیقی شماره چهار ...

Size: 2.7 Mb
   ..........  Download
----------------------------

5   موسیقی شماره پنج ...

Size: 1.2 Mb
   ..........  Download
----------------------------

6   موسیقی شماره شش ...

Size: 4.2 Mb
   ..........  Download
----------------------------

7   موسیقی شماره هفت ...

Size: 4.5 Mb
   ..........  Download
----------------------------

8   موسیقی شماره هشت ...

Size: 1.6 Mb
   ..........  Download
----------------------------

9   موسیقی شماره نه ...

Size: 6.6 Mb
   ..........  Download
----------------------------

10  موسیقی شماره ده ...

Size: 5.4 Mb
   ..........  Download
----------------------------

11  موسیقی شماره یازده ...

Size: 4.2 Mb
   ..........  Download
----------------------------

12  موسیقی شماره دوازده ...

Size: 11.4 Mb
   ..........  Download
----------------------------

13  موسیقی شماره سیزده ...

Size: 11.0 Mb
   ..........  Download
----------------------------

 14 موسیقی شماره چهارده  ...

Size: 4.2 Mb
   ..........  Download
----------------------------
 

 

 
 

Google Groups

 

به جمع گروه ندای گلها بپیوندید و از موسیقی اصیل ایران حمایت کنید

 

آدرس ایمیل شما:

 

 

 

بازدید از این گروه