آلبوم تار و ترمه


تار و ترمه
 - جلیل شهناز


جلیل شهنازکیفیت: مطلوب

1  در آمد دشتی ...

Size: 0.9 Mb      Server: PicoFile     ..........  Download
----------------------------

2  چهار مضراب دشتی ...

Size: 3.5 Mb      Server: PicoFile      ..........  Download
-----------------------------

3  آواز و چهار مضراب دشتی ...

Size: 5.6 Mb      Server: PicoFile      ..........  Download
----------------------------

4  چهار مضراب افشاری ...

Size: 0.6 Mb      Server: PicoFile      ..........  Download
----------------------------

5  چهار مضراب افشاری ...

Size: 8.5 Mb      Server: PicoFile      ..........  Download
----------------------------

6  چهار مضراب ...

Size: 4.9 Mb      Server: PicoFile      ..........  Download
----------------------------

7  مثنوی افشاری ...

Size: 2.3 Mb      Server: PicoFile      ..........  Download
----------------------------

8  رهابی و فرود افشاری ...

Size: 0.7 Mb      Server: PicoFile      ..........  Download
----------------------------

9  درآمد حجاز ...

Size: 1.5 Mb      Server: PicoFile      ..........  Download
----------------------------

10  چهار مضراب حجاز ...

Size: 5.8 Mb      Server: PicoFile      ..........  Download
-----------------------------

11  درآمد حجاز ...

Size: 1.2 Mb      Server: PicoFile      ..........  Download
----------------------------

12  چهار مضراب ...

Size: 5.2 Mb      Server: PicoFile      ..........  Download
----------------------------

ZIP  دانلود کل آلبوم در یک فایل فشرده زیپ ...

Size: 51.6 Mb  Server: MediaFire     ..........  Download
----------------------------